Általános Szerződési Feltételek

Nyelvtanulóknak

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I.1. A consteach.com a CONSTEACH Bt. által üzemeltetett internetes felület, amelyen keresztül a társaság online nyelvóráknak az óraadók és a nyelvórákat igénybevevők közötti közvetítését végzi. A társaság az internetes felületen a közvetítői tevékenység igénybevételével megrendelt nyelvórák megtartását, valamint a nyelvórák minőségét folyamatosan ellenőrzi, és a közvetítői szolgáltatást igénybe vevők részére internetes ügyfélszolgálatot biztosít. 

I.2. A CONSTEACH Bt. honlapján keresztül a megrendelni kívánt termék kiválasztásával és a termék díjának elektronikus úton történő megfizetésével vegyes típusú szerződés jön létre a termék megrendelője és a CONSTEACH Bt. között. A vegyes szerződésben a CONSTEACH Bt. közvetítői tevékenységre, online felület biztosítására és jelen szabályzat III. 2. pontjában foglalt egyéb szolgáltatásokra, valamint járulékos letéti szolgáltatásra, a termék megrendelője szolgáltatási díj fizetésére vállal kötelezettséget a III. fejezetben foglaltak szerint.

I.3. A CONSTEACH Bt. nem végez nyelvoktatási tevékenységet. A honlapon megrendelhető nyelvórákat a CONSTEACH Bt. online felületére regisztrált nyelvtanárok tartják a jelen szabályzat V. fejezetében foglaltak szerint.

I.4. Értelmező rendelkezések:

Tanítási hét: olyan naptári hét, amelyen a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó (továbbiakban: Megrendelő) a részére közvetített tanártól nyelvi tanórát vesz igénybe.

Próbaóra: a jelen szabályzat IV. fejezetében szabályozott ingyenes próbaóra, amelyet az érdeklődők a Consteach Bt. szolgáltatásainak megrendelése nélkül is igénybe vehetnek.

II.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

II.1. A Megrendelő a consteach.com weboldalon történő regisztrációt követően, a regisztráció menetét követve, a regisztráció során általa megadott adatok jóváhagyására felkínált oldalon, a „Megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el jelen Általános Szerződési Feltételeket.

II.2. A Megrendelő által kiválasztott termék megrendelésekor, a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával az I. 2. pontban meghatározott, írásbelinek nem minősülő szerződés jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között.

II.3. A Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Szolgáltatónál történő fizetést biztosító Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételeit is elfogadja. A Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételei az alábbi linken ismerhetők meg: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

III.

A SZERZŐDÉS A MEGRENDELŐ ÉS A SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTT

III. 1. A Szerződés létrejötte

III. 1. 1. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Szolgáltató weboldalán feltüntetett termékeknek Megrendelő általi kiválasztása és a kosárba helyezése után, a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával jön létre.

III. 1. 2. A Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről közvetlenül a megrendelés elküldése után elektronikus úton visszaigazolást küld a Megrendelőnek.

III. 1. 3. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett megrendelés és az erről a Megrendelőnek közvetlenül a megrendelés elküldése után küldött visszaigazoló e-mail igazolja.

III. 1. 4. A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, a Megrendelő ezeknek megfelelően felel a számla kiállításáért. Megrendelőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is bármikor megteheti, a „Személyes adatok” menüpont alatt. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

III. 1. 5. A megrendelésre felkínált termékeknek az “Árak” menüpontban feltüntetett ára tartalmazza a megrendelt órák – nyelvtanároknak fizetendő – tandíját és a Szolgáltató által nyújtott, I. 2. pontban meghatározott szolgáltatások után fizetendő szolgáltatási díjat. A Megrendelőt a termékek árának megfizetését követően további fizetési kötelezettség nem terheli.

III. 1. Közvetítői tevékenység

III. 2. 1. A Megrendelő megbízza a Szolgáltatót, hogy az általa kiválasztott termékben meghatározott számú és fajtájú nyelvórák megrendelésére irányuló közvetítői tevékenységet folytasson.

III. 2. 2. A közvetítői tevékenység keretében a Szolgáltató lehetőséget teremt az általa üzemeltetett internetes felületen regisztrált nyelvtanárok és a Megrendelő közötti, nyelvórák megtartására irányuló szerződések megkötésére.

III. 2. 3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés létrejöttétől számított 7 munkanapon belül a termékleírásban meghatározott feltételeknek megfelelő nyelvtanárt közvetít a Megrendelő részére. 

III. 2. 4. A Szolgáltató az általa a Megrendelőnek közvetített nyelvtanár és a Megrendelő közötti kapcsolatfelvételt az általa üzemeltetett internetes felületen keresztül lehetővé teszi.

III. 2. 5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató által közvetített nyelvtanár között a Próbaóra vagy az első megrendelt tanóra során nem jön létre az V. 3. 2. pont szerinti megállapodás, a Szolgáltató új nyelvtanárt közvetít a Megrendelő részére.

III. 2. 6. A Megrendelő az újabb nyelvtanár közvetítésére irányuló igényét a Szolgáltatóval az internetes felületen biztosított online ügyfélszolgálaton keresztül köteles közölni.

III. 2. 7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az újabb nyelvtanár közvetítésére irányuló igény vele történő közlésétől számított 7 munkanapon belül újabb nyelvtanárt közvetít a Megrendelő részére.

III. 2. 8. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megrendelő részére közvetített nyelvoktató és a Megrendelő között az V. fejezetben meghatározott oktatási szerződés felmondásra kerül, a Szolgáltató az újabb nyelvtanár közvetítésére irányuló igény vele történő közlésétől számított 7 munkanapon belül a Megrendelőnek új nyelvtanárt közvetít.

III. 2. 9. A Szolgáltató telefonos és online ügyfélszolgálatot biztosít. A telefonos ügyfélszolgálat minden munkanapon 8:00 és 20:00 között, az online ügyfélszolgálat 0:00-tól 24:00-ig üzemel.

III. 2. A tandíj kezelése

III. 3. 1. A Megrendelő a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Szolgáltató Barion Payment Zrt. fizetési szolgáltatónál vezetett számlájára utalja a Szolgáltató által közvetítendő nyelvóráknak az I. sz. mellékletben meghatározott tandíját.

III. 3. 2. A Barion Payment Zrt. a Megrendelő által átutalt pénzösszeget a II. 3. pontban megjelölt általános szerződési feltételekben foglaltak szerint őrzi.

III. 3. 3. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Megrendelő részére közvetített és megtartott nyelvórák tandíját a Barion Payment Zrt. az óraadó nyelvtanár fizetési szolgáltatónál vezetett alszámlájára átvezesse.

III. 3. 4. A Szolgáltató az általa közvetített nyelvórák tandíjának az óraadó nyelvtanárok alszámlájára történő átvezetéséről minden tanítási hét végén, az óraadó nyelvtanár és a Megrendelő által a V. 3. 6. pontban foglaltak szerint kiállított, egybehangzó teljesítési igazolás alapján köteles gondoskodni.

III. 3. 5. A Megrendelő köteles az általa kiválasztott termékben meghatározott számú nyelvórát az I. sz. mellékletben található termékleírásban meghatározott határidőn belül igénybe venni (Lefogyasztási határidő). Amennyiben a Megrendelő a nyelvórákat a lefogyasztási határidőn belül nem veszi igénybe, köteles a Szolgáltató részére a Szolgáltató Barion Payment Zrt.-nél vezetett számlájára átutalt pénz fennmaradó részével megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére. A Megrendelő jelen szerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az őt megillető meghiúsulási kötbér összegét a Megrendelő által a Barion Payment Zrt. számláján elhelyezett pénzösszegből levonja.

III. 3. 6. A Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató és a Barion Payment Zrt. az általa átutalt pénzösszeget ideiglenesen más Megrendelők által átutalt tandíjakkal együtt, azonos gyűjtőszámlán tárolja.

III. 2. Jótállás a nyelvórák megtartásáért és minőségéért

III. 4. 1. A Szolgáltató jótállást vállal azért, hogy a Megrendelőnek lehetősége legyen az I. sz. mellékletben található termékleírásban meghatározott minimális heti óraszám igénybevételére úgy, hogy a Megrendelő legalább a minimális heti óraszámmal megegyező számú időpont közül választhassa ki azt, hogy mikor veszi igénybe a nyelvtanártól megrendelt nyelvórákat. Amennyiben a Megrendelőnek közvetített nyelvtanár az adott tanítási héten nem ad lehetőséget a Megrendelőnek a minimális heti óraszám igénybevételére, a III. 3. 5. pontban meghatározott lefogyasztási határidő egy héttel meghosszabbodik.

III. 4. 2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, hogy az általa a Megrendelőnek közvetített nyelvórák a Megrendelő nyelvtudásának fejlesztésére alkalmasak legyenek. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett internetes felületen biztosított online ügyfélszolgálaton panaszt tesz a részére közvetített tanártól igénybe vett nyelvórák minőségére vonatkozóan, és új nyelvtanárt kíván igénybe venni, a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül a Megrendelő részére újabb nyelvtanárt közvetíteni.

III. 4. Ellenszolgáltatás

III. 5. 1. A Megrendelő a Szolgáltató által részére nyújtott szolgáltatásokért szolgáltatási díj fizetésére köteles. A szolgáltatási díj összege az I. sz. mellékletben található termékleírásban, termékenként kerül meghatározásra.

III. 5. 2. A Megrendelő a szolgáltatási díjat a szerződés létrejöttével egyidejűleg, a „Fizetés” gomb megnyomásával fizeti meg a Szolgáltató Barion Payment Zrt.-nél vezetett fizetési számlájára.

III. 5. 3. A Megrendelő a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni, illetve felmondhatja azt. A Megrendelő a szerződéstől való elállását, illetve felmondását a info@consteach.com e-mail címre küldött elektronikus üzenetben közölheti a Szolgáltatóval.

III. 5. 4. A Szolgáltató köteles a Megrendelőnek a III. 4. 3. pontban meghatározott határidőn belül történő elállása, illetve felmondása esetén a részére megfizetett szolgáltatási díj arányos részének a Megrendelő fizetési számlájára történő visszautalásáról az elállás közlésétől számított 3 munkanapon belül gondoskodni.

III. 5. 5. A Megrendelő III. 4. 3. pont szerinti elállása esetén a Szolgáltató a Megrendelő részére megtartott órák után megtartott óránként a „Consteach Lesson” termék után járó szolgáltatási díjra jogosult.

III. 5. 6. A Megrendelő a III. 4. 3. pontban meghatározott határidő lejártát követően nem állhat el a szerződéstől, és rendes felmondással nem élhet. A Szolgáltatónak ezt követően nem áll módjában a szolgáltatási díjat visszatéríteni.

IV.

A PRÓBAÓRA

IV.1. A Szolgáltató minden, a szolgáltatásait igénybe venni szándékozó érdeklődő (a továbbiakban, ebben a fejezetben: Érdeklődő) részére lehetővé teszi, hogy részt vegyen egy ingyenes Próbaórán.

IV.2. Az Érdeklődő a Próbaórán való részvételre irányuló igényét a Szolgáltatóval a info@consteach.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, a telefonos ügyfélszolgálaton, a Szolgáltató Facebook-oldalán vagy a Szolgáltató weboldalán, a “Jelentkezés” űrlap kitöltésével közölheti. Az elektronikus levélben az Érdeklődő köteles meghatározni azt az I. sz. mellékletben található termékleírásban meghatározott terméket, amely iránt érdeklődik.

IV.3. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Próbaórán való részvételre irányuló igény vele történő közlésétől számított 3 munkanapon belül a III. 2. 3. pontban meghatározott nyelvtanárt közvetít az Érdeklődő részére.

IV.4. A Szolgáltató jótállást vállal azért, hogy az Érdeklődő legalább 2, a Próbaórát tartó nyelvtanár által meghatározott időpont közül választhassa ki, hogy mikor kívánja a Próbaórát igénybe venni.

IV.5. Az Érdeklődő a Próbaórát 1 alkalommal, legkésőbb a Próbaóra időpontját megelőző nap 18 órájáig az V. 3. 4. pontban foglaltak szerint lemondhatja. Amennyiben az Érdeklődő a Próbaórát a próbaóra napját megelőző nap 18 órája után, vagy második alkalommal mondja le, a későbbiekben további Próbaórát ingyenesen nem igényelhet.

IV.6. A Próbaóra célja az, hogy az Érdeklődő a Próbaórát tartó nyelvtanárral folytatott beszélgetés során megismerkedjen a Megrendelő, valamint a nyelvtanár által nyújtott szolgáltatásokkal, és hogy a nyelvtanár tájékozódjon az Érdeklődő nyelvtudásáról, a nyelvtanulással elérni kívánt céljairól és kompetenciájáról. A Próbaórának célja továbbá az is, hogy az Érdeklődő a nyelvtanár segítségével tájékozódjon a Megrendelő által üzemeltetett internetes felület működéséről és azokról a magatartási szabályokról, amelyeket a Megrendelő által nyújtott, jelen szabályzatban meghatározott szolgáltatások igénybevétele és a nyelvi tanórákon való részvétel során köteles betartani.

IV.7. A Próbaóra ingyenes; az Érdeklődő sem a Megrendelőnek, sem pedig a nyelvtanárnak nem köteles a megtartott Próbaóráért díjat fizetni.

V.

SZERZŐDÉS AZ OKTATÓ ÉS A DIÁK KÖZÖTT

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. 1. A Megrendelő és a részére közvetített nyelvoktató között oktatási szerződés jön létre a jelen fejezetben foglaltak szerint.

1. 2. A Megrendelő (a továbbiakban: Megbízó) és a nyelvoktatást végző (továbbiakban: Oktató) között az első, Megbízó által megrendelt nyelvi tanóra időpontjáról történő megállapodással írásbelinek nem minősülő, határozatlan időre kötött oktatási szerződés jön létre.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2. 1. A Megbízó megbízza az Oktatót, hogy a szerződés megkötésétől határozatlan ideig idegen nyelvi tanórákat tartson számára. A Megbízó a nyelvi órák megtartásáért tandíj fizetésére köteles.

2. 2. Az Oktató a megbízást kizárólag személyesen láthatja el, közvetítő igénybevételére nem jogosult.

3. A TANÓRÁK

3. 1. A nyelvi tanórákat az Oktató elektronikus úton – interneten keresztüli telefonhívás vagy audiovizuális kommunikációs eszköz (pl. Skype) útján köteles megtartani.

3. 2. A tanórák megtartása során követendő tantervről és a tanórák igénybevételéhez szükséges segédanyagokról a Megbízó és az Oktató az első tanórán állapodnak meg.

3. 3. A tanórák megtartásának időpontjáról a felek minden tanítási hétre vonatkozóan külön, személyes megbeszélés alapján állapodnak meg. Az Oktató a tanórák időpontjáról való egyeztetés során köteles a jelen szabályzat III. 3. 1. pontjában foglaltaknak megfelelő számú időpont biztosítására.

3. 4. A Megbízó az olyan tanórát, amelynek időpontjáról az Oktatóval már közösen megállapodtak, és amely az adott napon az előzetes egyeztetés alapján 14 óráig előtt kerülne megtartásra, legkésőbb tanóra napját megelőző nap 18 órájáig mondhatja le. 

3. 5. A Megbízó az olyan tanórát, amelynek időpontjáról az Oktatóval már közösen megállapodtak, és amely az adott napon az előzetes egyeztetés alapján 14 óra után kerülne megtartásra, legkésőbb tanóra napját megelőző napon mondhatja le. 

3. 6. Amennyiben a Megbízó a tanórát a V. 3. 4. pontban meghatározott esetben az óra megtartásának napját megelőző nap 18 órája után, vagy a V. 3. 5. pontban meghatározott esetben az óra megtartásának napján mondja le, vagy a tanórán az óra előzetes lemondása nélkül nem jelenik meg, köteles az óráért járó tandíjat az Oktatónak megfizetni.

3. 7. Az Oktató az olyan tanórát, amelynek időpontjáról a Megbízóval már közösen megállapodtak, legkésőbb a tanóra napját megelőző nap 18 órájáig mondhatja le. Az Oktatónak lehetősége van az I. sz. mellékletben található termékleírásban meghatározott számú tanórát a tanóra napját megelőző nap 18 órája után lemondani.

3. 8. A Megbízó és az Oktató minden megtartott tanóra után köteles a Szolgáltatónak a tanóra megtartásáról kiállított teljesítési igazolást küldeni. A teljesítési igazolást a megtartott tanórának a munkáltató által erre a célra létrehozott „Google Docs” online felületen történő feltüntetésével kell a Szolgáltató részére eljuttatni.

4. A TANDÍJ

4. 1. A Megbízó a részére nyújtott nyelvoktatásért tandíj fizetésére köteles. A tandíj összege az I. sz. mellékletben található termékleírásban, termékenként kerül meghatározásra.

4. 2. A Megbízó által fizetendő tandíj minden tanítási hét végén, az adott tanítási héten megtartott tanórák után válik esedékessé.

4. 3. A tandíjat az Oktató részére a III. 3. 2. és III. 3. 3. pontban foglaltak szerint a Barion Payment Zrt. teljesíti a Megbízó által a fizetési szolgáltató számláján elhelyezett pénzösszeg terhére.

4. 4. A Szolgáltató az oktatók által nyújtott szolgáltatásról - a megtartott tanóráról, mint gazdasági eseményről - számlát nem bocsát ki. Az oktatók az ÁFA-törvényben előírt számla kibocsátási kötelezettségükről saját ügykörükben gondoskodnak.

5. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

5. 1. A határozatlan időre kötött oktatási szerződést a felek bármikor, azonnali hatállyal felmondhatják. Az Oktató felmondása esetén a Megrendelő a III. 3. 3. pontban foglaltak szerint kötelezettséget vállal arra, hogy 7 munkanapon belül új nyelvtanárt biztosít a Megbízó (Megrendelő) részére.

5. 2. Amennyiben a Megbízó (Megrendelő) újabb nyelvtanár közvetítésére irányuló igényének a Szolgáltatóval történő, jelen szabályzat III. 4. 3. pontjában foglaltak szerinti közlése az oktatási szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül. A Szolgáltató ebben az esetben köteles a Megbízónak (Megrendelőnek) a III. 4. 3. pontban foglaltak szerint 7 munkanapon belül új nyelvtanárt biztosítani.

  1. sz. melléklet

TERMÉKTÁBLÁZAT

Termék neve

Közvetítendő nyelvi tanórák száma

Minimális heti óraszám

Felhasználás határideje

Tandíj tanóránként

Szolgáltatási díj

Consteach Lesson

1 db.

1 db

15 nap

2.500 Ft

2.000 Ft

Constach Medium

8 db

1 db

60 nap

2.500 Ft

12.000 Ft

Consteach Premium

16 db

2 db

90 nap

2.600 Ft

18.400 Ft

Consteach Mastery

30 db

2 db

150 nap

2.700 Ft

24.000 Ft

Consteach Professional

10 db

2 db

90 nap

3.500 Ft

15.000 Ft

TERMÉKLEÍRÁS

Consteach Lesson

A Consteach Lesson termék megrendelésével a tanuló 1 db tanórára fizet elő, amelyet bármelyik, általa választott oktatótól, előzetes egyeztetés alapján hétfőtől vasárnapig, 8 óra és 22 óra között vehet igénybe.

A termék egy 60 perces intenzív, személyre szabott nyelvi tanórát tartalmaz, amelynek keretében lehetősége van a nyelvtudásáról szintfelmérő tesztet kitöteni, az esetleges további órák esetén az egyes órák között az Oktatótól segítséget kérni, és a nyelvtudásához és személyes igényeihez adekvát e-tananyagokat és nyelvtanulással kapcsolatos tanácsadást igénybe venni.

A 1 db nyelvi tanóra, amelyre a tanuló a Consteach Lesson termék megrendelésével előfizet, a termék megvásárlásától számított 15 napig felhasználható.

Consteach Medium

A Consteach Medium termék megrendelése esetén a hallgató 8 db tanórára fizet elő (összesen 480 perc, amely tetszés szerinti időbeosztásban letanulható), amelyet bármelyik, általa választott oktatótól, előzetes egyeztetés alapján  hétfőtől vasárnapig, 8 óra és 22 óra között vehet igénybe.

A termék 8 db 60 perces intenzív, személyre szabott nyelvi tanórát tartalmaz, amelynek keretében lehetősége van a nyelvtudásáról szintfelmérő tesztet kitölteni, az egyes órák között az Oktatótól segítséget kérni, és a nyelvtudásához és személyes igényeihez adekvát e-tananyagokat és nyelvtanulással kapcsolatos tanácsadást igénybe venni.

A 8 db nyelvi tanóra, amelyre a tanuló a Consteach Medium termék megrendelésével előfizet, a termék megvásárlásától számított 60 napig felhasználható.

Consteach Premium

A Consteach Premium termék megrendelése esetén a hallgató 16 db tanórára fizet elő (összesen 960 perc, amely tetszés szerinti időbeosztásban letanulható), amelyet bármelyik, általa választott oktatótól, előzetes egyeztetés alapján  hétfőtől vasárnapig, 8 óra és 22 óra között vehet igénybe.

A termék 16 db 60 perces intenzív, személyre szabott nyelvi tanórát tartalmaz, amelynek keretében lehetősége van a nyelvtudásáról szintfelmérő tesztet kitölteni, az egyes órák között az Oktatótól segítséget kérni, és a nyelvtudásához és személyes igényeihez adekvát e-tananyagokat és nyelvtanulással kapcsolatos tanácsadást igénybe venni.

A 16 db nyelvi tanóra, amelyre a tanuló a Consteach Premium termék megrendelésével előfizet, a termék megvásárlásától számított 90 napig felhasználható.

Consteach Mastery

A Consteach Mastery termék megrendelése esetén a hallgató 30 db tanórára fizet elő (összesen 1800 perc, amely tetszés szerinti időbeosztásban letanulható), amelyet bármelyik, általa választott oktatótól, előzetes egyeztetés alapján hétfőtől vasárnapig, 8 óra és 22 óra között vehet igénybe.

A termék 30 db 60 perces intenzív, személyre szabott nyelvi tanórát tartalmaz, amelynek keretében lehetősége van a nyelvtudásáról szintfelmérő tesztet kitölteni, az egyes órák között az Oktatótól segítséget kérni, és a nyelvtudásához és személyes igényeihez adekvát e-tananyagokat és nyelvtanulással kapcsolatos tanácsadást igénybe venni.

A 30 db nyelvi tanóra, amelyre a tanuló a Consteach Mastery termék megrendelésével előfizet, a termék megvásárlásától számított 150 napig felhasználható.

Consteach Professional

A Consteach Professional terméke megrendelése esetén a hallgató 10 db tanórára fizet elő (összesen 600 perc, amely tetszés szerinti időbeosztásban letanulható), amelyet bármelyik, általa választott Consteach Professional oktatótól, előzetes egyeztetés alapján hétfőtől vasárnapig, 8 óra és 22 óra között vehet igénybe.

A Consteach Professional magas fokú, illetve szaknyelvi nyelvvizsgákra (pl, IELTS, TOEFL, CAMBRIDGE, GOETHE, DELF, DALF, BME, BGE, CORVINUS, KITEX, ZÖLD ÚT, LCCI, TOEIC, GAZDÁLKODÓ, stb.) történő felkészüléshez, vagy nyelvvizsgától független szakmai nyelvtanuláshoz (pl. Business English, Legal English, Hospitality English, Wirtschaftsdeutch, stb.) nyújt segítséget.

A 10 db szaknyelvi tanóra, amelyre a tanuló a Consteach Professional termék megrendelésével előfizet, a termék megvásárlásától számított 90 napig felhasználható.